OPĆI UVJETI PUTOVANJA

 

1. OPĆI UVJETI, ODREDBE I SADRŽAJ USLUGE

 

Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu Uvjeti) sastavni su dio ugovora koji sklapa AWAY putnička agencija (u daljnjem tekstu: Agencija), odnosno u njeno ime ovlaštena agencija i putnik koji se prijavljuje za određeno putovanje u organizaciji agencije ili ugovaratelj putovanja u situaciji kada ugovaratelj ugovara putovanje za treću osobu kao putnika (u daljnjem tekstu: Putnik).

U slučaju da je pojedina odredba u programu ili ponudi uređena drukčije nego što je uređena u ovim Uvjetima, vrijede odredbe navedene u programu odnosno ponudi.

U slučaju telefonske prodaje, odnosno prodaje preko interneta smatra se da je putnik prihvatio odredbe ovih Uvjeta onda kada je telefonom odnosno preko interneta ugovorio predmetno putovanje. Ovi Uvjeti objavljeni su i javno dostupni na Internet stranici agencije: www.away.hr.

Ovi Uvjeti ne vrijede za kupnju avionskih karata te prodaju aranžmana u organizaciji drugih ponuđača turističkih aranžmana, kao ni za uvjete zdravstvenog osiguranja, gdje Agencija nastupa kao posrednik.

Agencija jamči provedbu turističke usluge prema programu, ponudi i/ili promidžbenom materijalu koji je dostavljen Putniku. Sadržaj turističke usluge Agencija će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike, prometne nezgode, epidemije i sl.). Agencija ne odgovara za provedbu turističke usluge kojoj nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji.

Agencija posebnu pažnju pridaje očuvanju Vaše privatnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka. Detaljnije o tome koje, na koji način i zašto obrađujemo Vaše osobne podatke možete pročitati u našoj Politici o zaštiti privatnosti i upotrebi kolačića koja se također nalaze na našoj web stranici. Mjerodavnim pravom za ove Uvjete se smatraju zakoni i drugi propisi Republike Hrvatske, kao i pravo Europske Unije koje je primjenjivo u Republici Hrvatskoj.

2. PRIJAVE I UPLATE (UGOVARANJE PUTOVANJA)

 

Prijave, upiti i iskazivanje interesa za turističke usluge u organizaciji Agencije primaju se dostavom potrebnih podataka e-mailom, telefonom, putem online obrasca na web stranici, Whatsapp-a, Vibera ili drugim uobičajenim sredstvom komunikacije. Na temelju primljene prijave ili upita Agencija će Putniku u najkraćem mogućem roku poslati neobvezujuću ponudu sa svim relevantnim predugovornim podacima.

Prilikom prijave ili tijekom procesa ugovaranja turističke usluge Putnik je dužan dati sve podatke i/ili dokumente potrebne za realizaciju turističke usluge te je odgovoran za svu štetu koja za njega ili organizatora putovanja nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata.

Ukoliko nije drukčije dogovoreno, prilikom ugovaranja turističke usluge Putnik uplaćuje 30% vrijednosti iste, a ostatak do ukupne cijene 40 dana prije realizacije turističke usluge. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.

Za izlet, ukoliko nije drukčije dogovoreno, Putnik je dužan najkasnije 7 dana prije izleta uplatiti 100% cijene.

Za zrakoplovnu kartu Putnik je prilikom izdavanja dužan uplatiti 100% cijene.

Ukoliko se radi o prijavi ili upitu za turističku uslugu koja će početi u razdoblju unutar 21 dana od same prijave ili upita za putovanje Putnik uplaćuje 100% cijene.

Ukoliko Putnik rezervira turističku uslugu koju će početi koristiti isti dan i koju će u cijelosti uplatiti odgovornom organizatoru ili dobavljaču usluge, Agencija će trošak rezervacije naplatiti, ukoliko ugovorom s odgovornim organizatorom ili dobavljačem usluge nije drukčije određeno, manipulativni trošak u visini od 300 kuna po rezervaciji. Na temelju uplaćenog manipulativnog troška Putnik će primiti pismenu potvrdu rezervacije turističke usluge.

 

 

3. SADRŽAJ I CIJENA TURISTIČKE USLUGE

 

Sadržaj turističke usluge uključuje sve što je Agencija navela u programu, ponudi i/ili promidžbenom materijalu koji je dostavljen Putniku.

Posebne usluge su sve usluge koje nisu navedene kao uključene u programu, ponudi i/ili promidžbenom materijalu koji je dostavljen Putniku te ih je dužan posebno platiti (npr transferi, rent-a-car, dodatni obroci, fakultativni izleti, lučke pristojbe, ulaznice, putno osiguranje, napojnice i sl.)

Ukoliko to Agencija zatraži Putnik je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima na koji iznos Agencija ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge.

Agencija zadržava pravo promjene cijena navedenih u programu, ponudi i/ili promidžbenom materijalu ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znala ni mogla utjecati.

 

 

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 

Ponuđeni smještajni objekti, apartmani, prijevozna sredstva i drugi objekti turističke usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili druge odgovarajuće organizacije. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija (standardi smještaja, prehrane, usluga i dr.) u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih karakteristika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanu u programu, ponudi, promidžbenom materijalu ili na Internetu. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti Putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

 

5. ODGOVORNOSTI PUTNIKA

 

Putnik je dužan:

- posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe dokumenata te posljedice koje proizlaze iz gubitka ili krađe tijekom putovanja, snosi Putnik. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

- brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje ili zemlje tranzita

- pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu

- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Agenciju te se obračunavaju otkazni troškovi.

- poštivati carinske, devizne propise i zakone Republike Hrvatske, kao i zakone tranzitnih zemalja tijekom putovanja, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja. U slučaju nemogućnosti dolaska na odredište, zbog kršenja ovih propisa, svi troškovi moraju biti pokriveni od strane Putnika

Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH ili na drugim odgovarajućim web stranicama ili pri institucijama matične države.

 

6. ODGOVORNOSTI AGENCIJE

 

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog stručnjaka te brinuti o pravima i interesima Putnika suglasno pravilima struke i dobrim običajima u turizmu. 

Agencija je dužna putniku izdati odgovarajuće dokumente za uplaćeno putovanje. 

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih izuzetnim okolnostima (točka 1 ovih Uvjeta) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Putnik podmiruje sve dodatne troškove. Agencija je dužna putniku staviti na raspolaganje ponudu ili program/promidžbeni materijal i ove Uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, pružiti sve navedene usluge, upoznati ga sa izvorima informacija o zemlji u koju putuje i mišljenjem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH o stupnju rizičnosti putovanja u izabranu zemlju.

 

7. PRAVO AGENCIJE NA OTKAZ I IZMJENU PROGRAMA

 

Agencija može otkazati putovanje potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje ponude ili programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da ponudu ili program ne objavi i ne prima prijave zainteresiranih putnika.

Agencija pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda prijevoznika ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (novi vozni red, nesiguran položaj države, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. 

Ukoliko Agencija otkaže putovanje, Putnik ima pravo na povrat cjelokupnog do tada uplaćenog iznosa, ali nema pravo na naknadu štete po bilo kojoj osnovi (troškovi vize, cijepljenja, iznosa za uplaćena osiguranja ili sličnih usluga, što je potrebno za pojedini program). Agencija ne odgovara za kašnjenje prijevoznika iz bilo kojeg razloga kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. U ovim slučajevima Putnik podmiruje sve dodatne troškove.

Ako Agencija prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena) bez odgađanja će o tome obavijestiti Putnika u pisanom obliku i ponuditi mu izmijenjenu ponudu ili program. Putnik može u zadanom roku od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjenu ponudi ili program ili odbiti, u kojem slučaju će se primjenjuju otkazni rokovi. 

Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije.

Agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a putnikov nedolazak smatrati će se otkazom turističke usluge.

 

8. PUTNO OSIGURANJE

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja kao i osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem. Uplatom akontacije Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili Agencije, pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik. Preporučamo da Putnik pažljivo pročita sve uvjete osiguranja prije kupnje police.

 

 

 

9. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

 

Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predvidi da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. 

Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku i općim uvjetima osiguravajućeg društva. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje Putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na ugovoreno putovanje. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

 

Ako Putnik želi otkazati ugovoreno putovanje, mora to učiniti pismeno. Ovisno o uvjetima koji su navedeni u ponudi ili programu i prihvaćeni prilikom uplate akontacije, Putnik može ili ne mora ostvariti pravo na povrat uplaćenih sredstava za otkazano putovanje. Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun naknade štete Agenciji odnosno povrat sredstava Putniku, a sve prema uvjetima navedenim u ponudi ili programu. Uplaćena akontacija će se uračunati u obračun naknade štete. Ukoliko nije drugačije ugovoreno i navedeno u programu ili ponudi, obračun će se vršiti:

- do 30 dana prije početka usluge 25% cijene aranžmana zadržava Agencija

- 29 do 15 dana prije početka usluge 80% cijene aranžmana zadržava Agencija

- 14 do 0 dana prije usluge i nakon početka usluge 100% cijene aranžmana zadržava Agencija

Za otkaz od 14 do 0 dana prije početka usluge, odnosno za "no-show" (ako se Putnik ne pojavi) ili za prekid putovanja koji je nastao od strane Putnika, odnosno u slučaju da Putnik otkaže turističku uslugu nakon njezina početka, Agencija će zadržati ili zatražiti cjelokupni iznos putovanja na ime naknade pretrpljene štete, odnosno naplatiti 100% cijene aranžmana.

U slučaju otkaza putovanja koje je ugovoreno 7 ili manje dana prije početka realizacije usluge, Agencija ima pravo zadržati ili zatražiti kompletan iznos ugovorenog aranžmana.

Zrakoplovne karte u individualnim putovanjima ili aranžmanima ne podliježu gore navedenim otkaznim troškovima već se eventualni povrat novca obračunava prema uvjetima tarife izdane aviokarte zrakoplovnog prijevoznika o kojima je Putnik obaviješten prilikom rezervacije i uplate aranžmana. 

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. 

Drukčija otkazna skala od ovdje navedene nalazi se u ponudi ili programu na koji se predmetna skala odnosi.

Kod otkazivanja Putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova viza, osiguranja, cijepljenja i sl. 

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih navedenih u gornjim ljestvicama, Agencija zadržava pravo naknade štete u visini stvarno nastalih troškova. 

Ukoliko se ime i prezime Putnika koji se prijavio na putovanje (npr. kod izdavanja zrakoplovnih karata) razlikuje od imena koje piše na putnoj dokumentaciji Agencija ima pravo naplatiti štetu prouzrokovanu netočnim podacima. Ukoliko do ispravke ne dođe na vrijeme i Putnik bude u situaciji da se ne može iz navedenog razloga prijaviti na let Agencija nije odgovorna za nastalu štetu.

 

11. PRTLJAGA

 

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. 

Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Agencija nije odgovorna za oštećenu, uništenu, izgubljenu i ukradenu prtljagu ili dragocjenosti prilikom prijevoza ili u smještajnoj jedinici (uvijek je preporučljivo unajmiti sef, ako je dostupan, ili platiti osiguranje koje uključuje probleme s izgubljenom ili ukradenom prtljagom).

Prijavu za oštećenu ili otuđenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. 

Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

12. ZDRAVSTVENI PROPISI

 

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). 

U nekim ponudama, programima ili promidžbenim materijalima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. 

Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje. 

Ako imate određeno zdravstveno stanje koje Vam uzrokuje probleme u putovanju ili poteškoće, a razmišljate o putovanju, preporučujemo da se savjetujete sa svojim liječnikom prije putovanja, osobito ako zdravstveno stanje zahtijeva dnevnu rutinsku njegu, hitnu njegu ili se pak radi o rizičnoj trudnoći.

 

13. UVJETI PRIJEVOZA PUTNIKA U ZRAČNOM PRIJEVOZU

 

Kupnjom elektronske avio karte zaključujete ugovor o putovanju s organizatorom, pružateljem usluge - avio kompanijom. Važno je dobro proučiti Uvjete prijevoza avio kompanije i tarife. 

Uvjeti zračnog prijevoza putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se putnik dužan pridržavati.

Agencija ima ulogu posrednika u kupovini i nije u mogućnosti mijenjati pravila koje je propisao pružalac usluge s kojim ste sklopili ugovor o prijevozu, odnosno avio kompanija.

Putna karta je dokument koji nije prenosiv na drugu osobu. 

Segmenti leta moraju biti iskorišteni u redosljedu navedenom na itinereru putne karte.

Kod svake karte vrijede posebna pravila avio prijevoznika. 

Poštuju se uvjeti tarife prijevoznika koja je vrijedila na dan plaćanja putne karte.

 

14. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Ako su usluge iz ponude ili programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, Putnik može uložiti pismeni prigovor.

Svaki Putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Agencija neće primiti u postupak grupne prigovore. Postupak u svezi s prigovorom:

- odmah, na samome mjestu pružanja usluge, Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Agencije, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i izvršiteljem usluga u dobroj vjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu Putnikovu reklamaciju niti se na istu obvezuje odgovoriti

- ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, Putnik s predstavnikom Agencije ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u tri istovjetna primjerka, potpisana od navedenih osoba te po jedan potpisani primjerak zadržavaju Putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe Agencije.

- najkasnije osam (8) dana po povratku s putovanja Putnik predaje pismeni prigovor Agenciji na adresu njenog sjedišta. U postupak će se primati samo potpuno dokumentirani prigovor primljen u ostavljenom roku i potpisan po ovlaštenoj osobi iz prethodnog stavka ove točke s eventualnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.)

- Agencija će se pismeno očitovati na tako primljeni prigovor u roku 15 dana po primitku istog. Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge

- do pismenog zakonskog roka očitovanja agencije Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe u rješavanju nastale situacije. 

- Agencija i Putnik će eventualno nastali spor nastojat riješiti sporazumno a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

15. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje: broj police/ugovor 45 - 7002810076, uplaćena kod UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, tel. 01/6324-200.

 

16. NADLEŽNOST SUDA

 

Putnik i Agencija pokušat će sporazumno riješiti sve moguće sporove, a ako to nije moguće, obje strane prihvaćaju nadležnost riječkog suda, dok će mjerodavno pravo biti pravo Republike Hrvatske. 

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave na web stranici Agencije www.away.hr

Svaka izmjena i dopuna ovih Uvjeta će biti učinjena i javno objavljena te priopćena u skladu s odredbama ovih Uvjeta.

 

U Rijeci, 4. studeni 2021. godine. 

 

 

 

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

U potpunosti smo predani zaštiti Vašu privatnost te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost svih Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama o zaštiti privatnosti. 

Putnici svoje osobne podatke dijele dobrovoljno. 

Sve podatke o Putniku Agencija će čuvati kao poslovnu tajnu. 

Bez odobrenja Putnika, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu kao ni imena njegovih suputnika. 

Agencija neće davati osobne podatke Putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja Putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela vlasti. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja, odnosno ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija agencije.

 

Tijekom redovitog poslovanja, putnička agencija Away (u daljnjem tekstu: Agencija) sklapa veliki broj odnosa, kako s potrošačima, tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Radi toga, potrebno je razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuju ove odredbe o zaštiti podataka. 


Ova odredbe primjenjuju se isključivo u sljedećim slučajevima:

- ako posjetite našu internetsku stranicu, uključujući i online rezervaciju objekata ili drugih usluga na našoj internetskoj stranici;

- ako koristite naše usluge rezervacije objekata i ostalih turističkih usluga i u te svrhe komunicirate izravno s nama

- ako dijelite recenzije boravka na za to primjenjivim web lokacijama;

- ako se pretplatite na naše reklame (newsletter);

- ako otkazujete rezervaciju te Vam je potrebno vratiti uplaćen novčani iznos;

- ako plaćate iznos rezervacije preko bankovnog transfera i kreditinih kartica;

- ako nam se javite u svrhu zapošljavanja.

 

Obrada osobnih podataka

 

Tijekom poslovanja s Vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o usluzi koju Vam pružamo. 

Izlažemo osobne podatke koje obrađujemo i za koju svrhu:

Ime, prezime i kontaktni podaci (adresa, e-pošta, broj telefona/mobitela):

1. Zahtjev za rezervacijom: 

Korištenje podataka - Ove podatke koristimo kako bismo obradili Vaš zahtjev za rezervacijom smještaja, pronašli opciju boravka koja Vam najbolje odgovara, sklopili ugovor s Vama te kako bismo Vam omogućili boravak u odabranom objektu. Ponekad, a u svrhu mogućnosti obrade naknadnih potraživanja vezanih uz Vaš boravak u objektu ovu kategoriju podataka možemo čuvati u vremenski ograničenom periodu nakon što je završio Vaš boravak u objektu.

Zašto koristimo podatke? - Kako bismo Vam mogli pružiti uslugu koju tražite.

Pravna osnova - Izvršavanje ugovora, zakonska obveza i legitimni interes Agencije.

2. Obrada recenzija gostiju

Korištenje podataka - Vaše kontakt podatke koristimo i kako bismo Vas pitali za mišljenje i recenziju objekta koji ste koristili. Ako nam za to date dozvolu Vašu ćemo recenziju i javno objaviti.

Zašto koristimo podatke? - Ovaj proces provodimo kako bismo ispitali Vaše zadovoljstvo našom uslugom, proveli određene promjene za ubuduće te za potrebe marketinga ako nam za to date privolu.

Pravna osnova - Legitimni interes Agencije i Vaša privola.

3. Reklamne obavijesti

Korištenje podataka - Ako nam za to date privolu, na e-poštu ćemo Vam slati newsletter s obavijestima o našoj usluzi, novostima i akcijama.

Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa su naše marketinške usluge.

Pravna osnova - Vaša privola.

4. Plaćanje i povrat novca

Korištenje podataka - Vaše ćemo osobne podatke koristiti i u svrhu obrade plaćanja iznosa koji ste obvezni platiti za Vaš boravak u odabranom smještajnom objektu. Ponekad, ćete ostvariti i pravo na povrat pa ćemo ove osobne podatke koristiti i za te potrebe.

Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je obostrano izvršavanje obveza iz ugovora o najmu koji smo s Vama sklopili.

Pravna osnova - Izvršavanje ugovora.

5. Testiranja kandidata za posao u Agenciji

Korištenje podataka - Kada nam se javite kao potencijalni kandidat za posao u Agenciji Vaše ćemo osobne podatke koristiti kako bismo procesuirali Vaš zahtjev i proveli testiranje prije zapošljavanja.

Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zapošljavanja.

ravna osnova - Izvršavanje radnji koje su potrebne prije sklapanja ugovora o radu.

 

Datum rođenja, mjesto rođenja i prebivalište, državljanstvo, podaci o OIB-u i osobnim dokumentima (osobna iskaznica, putovnica): 

1. Procesuiranje i obrada rezervacija

Korištenje podataka - Ove podatke koristimo kako bismo obradili Vaš zahtjev za rezervacijom objekta, pronašli opciju boravka koja Vam najbolje odgovara, sklopili ugovor s Vama te kako bismo Vam omogućili boravak u odabranom objektu.

Zašto koristimo podatke? - Kako bismo Vam mogli pružiti uslugu koju tražite.

Pravna osnova - Izvršavanje ugovora i zakonska obveza Agencije.

2. Testiranje kandidata za posao

Korištenje podataka - Kada nam se javite kao potencijalni kandidat za posao u Agenciji Vaše ćemo osobne podatke koristiti kako bismo procesuirali Vaš zahtjev i proveli testiranje prije zapošljavanja.

Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zapošljavanja.

Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje su potrebne prije sklapanja ugovora o radu.

 

Platni podaci (IBAN, SWIFT broj, podaci o vrsti kreditne kartice i anonimizirani podaci o broju kartice):

1. Plaćanje i povrati

Kako Korištenje podataka koristimo Vaše podatke - Vaše ćemo osobne podatke koristiti i u svrhu obrade plaćanja iznosa koji ste obvezni platiti za Vaš boravak u odabranom objektu. Ponekad, ćete ostvariti i pravo na povrat pa ćemo ove osobne podatke koristiti i za te potrebe.       Zašto koristimo podatke? - Svrha ovog procesa je obostrano izvršavanje obveza iz ugovora o najmu koji smo s Vama sklopili.    

Pravna osnova - Izvršavanje ugovora.

 

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Trgovačko društvo Away d.o.o. za usluge, putnička agencija, sa sjedištem u Rijeci, Giuseppea Carabina 5, OIB 76103081867, MBS 040373695 (Agencija) je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. ("GDPR") o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. 

 

Razmjena osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Agencijom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama. 

Slijedom navedenog, Agencija će sljedećim subjektima, ovisno o situaciji, moguće dostavljati određene osobne podatke ili će im podaci biti dostupni zbog prirode procesa: 

- vlasnicima objekata za odmor koje ste odabrali kako bi Vam se mogla izvršiti usluga boravka

- trećim pružateljima usluga koji obrađuje osobne podatke bilo u ime Agencije ili na zasebnoj pravnoj osnovi, a sve kako bismo mogli djelotvorno ispuniti traženu uslugu, odnosno isporučiti proizvode i pakete na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa (npr. obrada Vaše rezervacije i plaćanja, obrada Vaših recenzija i promidžba). Takvi pružatelji usluga mogu koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Agencije ili prema pravilima koje su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka (primjerice Facebook, Instagram, Booking.com itd.). U svakom slučaju Agencija privatnost i zaštitu osobnih podataka koje obrađuje postavlja kao prioritet i s osobitom odluku o odabiru partnera donosi oprezno i primjenjujući visok standard profesionalne pažnje

- trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to kako slijedi: (a) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (b) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (c) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (d) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (e) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva

- svim drugim osobama, u odnosu na koje smo zaprimili Vašu izričitu privolu za razmjenu.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva Agencije (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

 

Vremenski period pohranjivanja Vaših podataka

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. Jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni. 

Ponekad, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U takvom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Tako npr. evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina. 

Obavještavamo Vas da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Agencije. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku u nastavku - Vaša prava.

 

Vaša prava

U svrhu kontrole obrade Vaših osobnih podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Agenciji. 

Radi se o ovim pravima:

- pravo tražiti obavijest obrađuje li Agencija Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;

- pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Agencija napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;

- pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;

- pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;

- pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;

- pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Agencije, osobito u pogledu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Agencije i automatizirane obrade;

- pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;

- pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu u Hrvatskoj, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000.

U slučaju da želite aktivirati neko od gore navedenih prava (osim zadnjeg, AZOP-a), molimo da nas kontaktirate putem službene e-pošte. Molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta. 

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbijemo postupiti po zahtjevu.

 

Djeca 

Agencija je u potpunosti svjesna da su djeca osobito osjetljiva skupina te obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka. Usluge Agencije nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina. U nekim slučajevima je za potrebe rezervacije boravka u objektu potrebno prikupiti i koristiti podatke o djeci koja će s roditeljima, zakonskim zastupnicima ili skrbnicima boraviti u odabranom objektu. Te ćemo podatke obrađivati samo ako su dani od strane roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika ili s njihovom privolom. Ako doznamo da obrađujemo podatke o djetetu mlađem od 16 godina bez valjanog pristanka roditelja ili skrbnika, iste ćemo podatke odmah obrisati.

 

Kolačići (Cookies)

Kako bi Vaš posjeti našoj internetskoj stranici bilo što ugodniji, ova stranica na Vaše računalo sprema malu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. 

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke mogućnosti neće Vam biti dostupne. 

Što su kolačići?

Kolačići su malene tekstualne datoteke koje se automatski spremaju na Vaše računalo, tablet ili mobitel (u daljnjem tekstu: Uređaj) kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.
Takvim "pamćenjem" ostvaruju se različite funkcije. Omogućuje se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik i valuta) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta. Jednostavno, web stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.
Postoje razne vrste kolačića, a naša web stranica koristi ove:

- tehnički kolačići - radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila funkcionalna

- analitički kolačići - radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane - Google Analytics.

- funkcionalni kolačići - radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice i valuta).

- marketinški kolačići - radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, poveznicama koje ste pratili itd.), kako bismo Vam prezentirali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga na Google Analytics-u.

Upotrebom kolačića treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa Agencijom, prikazuju oglase Agencije na web-lokacijama diljem internetu. U nekom slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. b i/ili f GDPR-a, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

 

Onemogućavanje kolačića

Koristeći našu web stranicu, dajete pristanak da se na Vaše uređaje pohranjuju različite vrste kolačića. 

Ukoliko želite, možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaš Uređaj, no onemogućavanje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati, konfigurirati i onemogućiti u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

 

Više informacije o kolačićima

Ukoliko želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

 

Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa i zakona, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena na dan 4. studenog 2021. godine.

 

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti sve donesene izmjene i samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Agencije. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Agencije.

 

Kako nas kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Agencije u slučaju da:

- želite ostvariti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; 

- općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka.

 

Slobodno nas kontaktirajte u dobu radnog vremena Agencije, putem sljedećih kanala:

Kontakt osoba: Anja Ban

E-pošta: info@away.hr