Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE I SADRŽAJ USLUGE

Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora koji sklapa AWAY putnička agencija (u daljnjem tekstu: agencija), odnosno u njeno ime ovlaštena agencija, i putnik koji se prijavljuje za određeno putovanje u organizaciji agencije. U slučaju da je pojedina odredba u programu uređena drukčije nego što je uređena u ovim Općim uvjetima poslovanja, vrijede odredbe navedene u programu. U slučaju telefonske prodaje, odnosno prodaje preko interneta smatra se da je putnik prihvatio odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja onda kada je telefonom odnosno preko interneta ugovorio predmetno putovanje. Ovi Opći uvjeti poslovanja objavljeni su i javno dostupni na Internet stranici agencije: www.away.hr. Ovi Opći uvjeti poslovanja ne vrijede za kupnju avionskih karata te prodaju aranžmana u organizaciji drugih ponuđača turističkih aranžmana, kao i za uvjete zdravstvenog osiguranja, gdje agencija nastupa kao posrednik pa se sukladno time primjenjuju Opći uvjeti poslovanja osiguravajuće kuće. Agencija jamči provedbu turističke usluge prema programu i/ili promidžbenom materijalu koji ste primili. Sadržaj turističke usluge agencija će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike, prometne nezgode i sl.). Agencija ne odgovara za provedbu turističke usluge kojoj nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku ili na Internet stranicama kao ni za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenog materijala i programa prije zaključenja Ugovora pa se u tom smislu mjerodavnima smatraju podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu ili na Internet stranicama.

2. PRIJAVE I UPLATE (UGOVARANJE PUTOVANJA)

Prijave za turističke usluge primaju se dostavom potrebnih podataka e-mailom, poštom ili putem Interneta. Na temelju primljene prijave agencija će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun) i kada agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke i/ili dokumente potrebne za realizaciju turističke usluge te je odgovoran za svu štetu koja za njega ili organizatora putovanja nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. a) Ukoliko u programu nije drukčije navedeno prilikom prijave za turističku uslugu putnik uplaćuje 30% vrijednosti iste a ostatak do ukupne cijene najkasnije 45 dana prije polaska za daleka putovanja, a 21 dan prije polaska za ostale usluge. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. b) Za izlet putnik je dužan najkasnije 7 dana prije izleta uplatiti 100% cijene. c) Za zrakoplovnu kartu putnik je prilikom izdavanja dužan uplatiti 100% cijene. d) Za "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, agencija će zadržati uplaćenu akontaciju u cijelosti. e) Ukoliko se radi o prijavi za turističku uslugu za putovanje koje će početi u razdoblju unutar 21 dana od same prijave za putovanje putnik uplaćuje 100% vrijednosti iste. f) Ukoliko gost u agenciji rezervira smještaj koji će početi koristiti isti dan i koji će u cijelosti uplatiti u objektu smještaja, agencija će trošak rezervacije naplatiti, ukoliko ugovorom sa smještajnim objektom nije drukčije određeno, manipulativni trošak u visini od 50,00 kuna po rezervaciji. Na temelju uplaćenog manipulativnog troška gost će primiti pismenu potvrdu rezervacije koja sadrži sve neophodne podatke o smještaju.

3. SADRŽAJ I CIJENA TURISTIČKE USLUGE

Sadržaj turističke usluge uključuje sve što je agencija navela u programu/promidžbenom materijalu za tu turističku uslugu. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća kao npr.: transferi koji nisu obuhvaćeni turističkom uslugom poput taksija i rent-a-cara, dodatni obroci, fakultativni izleti, lučke pristojbe, ulaznice, putno osiguranje, napojnice i sl.. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na osnovnu cijenu. Ukoliko to agencija zatraži putnik je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima na koji iznos agencija ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Agencija ne odgovara za promjenu cijena istih koja može nastati od trenutka kada je putovanje objavljeno do njegove realizacije. Cijene turističkih usluga su objavljene u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znala ni mogla utjecati.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, apartmani, prijevozna sredstva i drugi objekti opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija (standardi smještaja, prehrane, usluga i dr.) u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih karakteristika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanu u programu/promidžbenom materijalu ili na Internetu. Ako je moguće, agencija će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

5. PROMJENA PROGRAMA

Agencija ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (točka 1 Općih uvjeta poslovanja). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije. Agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a putnikov nedolazak smatrati će se otkazom turističke usluge. Agencija posebice pridržava pravo na promjenu sata i dana polaska zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Ako agencija prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena) bez odgađanja će o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može u zadanom roku od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti.

6. PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ako putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

7. PRAVO AGENCIJE NA OTKAZ

Agencija može otkazati putovanje potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Ukoliko o zabrani putovanja radi sigurnosti ne postoji službeni dopis od strane Ministarstva vanjskih poslova RH, odnosno odgovornog organizatora putovanja ili zrakoplovne kompanije putovanje se ne otkazuje odnosno u slučaju otkaza prema vlastitom izboru primjenjuju se troškovi otkaza iz ovih Općih uvjeta poslovanja. Putnik nema pravo na povrat uplaćenih troškova za osiguranje, troškova viza, cijepljenja i sličnih usluga.

8. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja kao i osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili agencije, pri čemu agencija sudjeluje samo kao posrednik.

9. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predvidi da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku i općim uvjetima osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 10. ovih Općih uvjeta poslovanja. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na ugovoreni aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ako putnik želi otkazati ugovoreno putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun naknade štete. Obračun naknade štete za otkaz obračunava se na cjelokupan iznos cijene turističke usluge. Uplaćena akontacija će se uračunati u obračun naknade štete, a obračun će se vršiti prema sljedećoj ljestvici: - do 30 dana prije početka usluge 25% - 29 do 15 dana prije početka usluge 80% - 14 do 0 dana prije usluge i nakon početka usluge 100% cijene Za otkaz od 14 do 0 dana prije početka usluge, odnosno za "no-show" (ako se putnik ne pojavi) ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, odnosno otkaže turističku uslugu nakon njezina početka, agencija će zadržati ili zatražiti cjelokupni iznos putovanja na ime naknade pretrpljene štete, odnosno naplatiti 100% cijene aranžmana. U slučaju otkaza putovanja koje je ugovoreno 7 ili manje dana prije početka realizacije usluge, Agencija ima pravo zadržati ili zatražiti kompletan iznos ugovorenog aranžmana. Putovanja zrakoplovom – prema uvjetima zrakoplovne kompanije. Izleti, transferi, povremeni prijevozi do 8 dan prije polaska 10%, 7 do 4 dana prije polaska 50 %, 4 do 2 dana prije polaska 80%, 2 do 0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drukčija otkazna skala od ovdje navedene nalazi se u programu/ponudi i katalogu na koji se predmetna skala odnosi. Kod otkazivanja putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova viza, osiguranja, cijepljenja i sl. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih navedenih u gornjim ljestvicama, agencija zadržava pravo naknade štete u visini stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ukoliko se ime i prezime putnika koji se prijavio na putovanje (npr. kod izdavanja zrakoplovnih karata) razlikuje od imena koje piše na putnoj dokumentaciji agencija ima pravo naplatiti štetu prouzrokovanu netočnim podacima. Ukoliko do ispravke ne dođe na vrijeme i putnik bude u situaciji da se ne može iz navedenog razloga prijaviti na let agencija nije odgovorna za nastalu štetu.

11. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog stručnjaka te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna putniku izdati odgovarajuće dokumente za uplaćeno putovanje. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1 ovih Općih uvjeta poslovanja) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Agencija je dužna putniku staviti na raspolaganje program/promidžbeni materijal i ove opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, pružiti sve navedene usluge, upoznati ga sa izvorima informacija o zemlji u koju putuje i mišljenjem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH o stupnju rizičnosti putovanja u izabranu zemlju.

12. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan: - posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe dokumenata te posljedice koje proizlaze iz gubitka ili krađe tijekom putovanja, snosi putnik. - ishodovati vizu, ukoliko nije izričito ugovoreno Ugovorom između agencije i putnika agencija nije odgovorna za ishodovanje iste i u slučaju otkaza putovanja zbog nedobivanja vize agencija ne preuzima nikakvu odgovornost i obračunava troškove otkaza prema točki 9. ovih Općih uvjeta poslovanja. - cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju agenciju te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 9. ovih Općih uvjeta poslovanja. - poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja, - pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri, - pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom agencije, - prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (ugovor, voucher, kartu, potvrdu o uplati, kopiju virmana itd.). U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara agenciji za počinjenu štetu.

13. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijavu za oštećenu ili otuđenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

15. UVJETI PRIJEVOZA PUTNIKA U ZRAČNOM PRIJEVOZU

Uvjeti zračnog prijevoza putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se je putnik dužan pridržavati.

16. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; turistička agencija neće primiti u postupak grupne prigovore. Postupak u svezi s prigovorom: - odmah, na samome mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika agencije, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom agencije i izvršiteljem usluga u dobroj vjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti se na istu obvezuje odgovoriti. - ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom agencije ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u tri istovjetna primjerka, potpisana od navedenih osoba te po jedan potpisani primjerak zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe agencije. - najkasnije osam (8) dana po povratku s putovanja putnik predaje pismeni prigovor agenciji na adresu njenog sjedišta. U postupak će se primati samo potpuno dokumentirani prigovor primljen u ostavljenom roku i potpisan po ovlaštenoj osobi iz prethodnog stavka ove točke s eventualnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.) - agencija će se pismeno očitovati na tako primljeni prigovor u roku 15 dana po primitku istog, agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge. - do pismenog zakonskog roka očitovanja agencije putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe u rješavanju nastale situacije. Turistička agencija i putnik će eventualno nastali spor nastojat riješiti sporazumno a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

17. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sve podatke o putniku agencija će čuvati kao poslovnu tajnu. Bez odobrenja putnika, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu kao ni imena njegovih suputnika. Agencija neće davati osobne podatke putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela vlasti. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija agencije.

18. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA AGENCIJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja agencije putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o organiziranju putovanja. Ugovor o organiziranju putovanja je ujedno Potvrda o osiguranju jamčevine i omogućava putniku neposredno ostvarivanje prava na naknadu materijalne štete.

19.OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Agencija ima kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranje d. d. sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem,djelomičnim neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj ‎1399-00036842 te će djelatnici agencije upoznati putnika sa sadržajem istog, a putnik potpisom Ugovora o organiziranju putovanja potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

20. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s agencijom odnosno turističkom agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine programe. Moguća odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekstu programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor ili u samom Ugovoru. Potpisivanjem Ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i ove Opće uvjete poslovanja. Stupaju na snagu s danom izdavanja.